☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 33Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KU-FB 33 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek  o zwrot  podatku  akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do  produkcji rolnej, zgodny  z obowiązującym  wzorem.

2. Faktury VAT  albo ich  kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego  
w  okresie 6 miesięcy  poprzedzających   miesiąc  złożenia wniosku.

3. Formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się  o pomoc  w rolnictwie 
lub rybołówstwie  inną  niż  pomoc de minimis  w rolnictwie lub  rybołówstwie (załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r.,  Dz. U.  Nr 254 poz. 1704).

Obowiązujące  formularze  zamieszczone są  na stronach  internetowych urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl. Można je również  pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu.

Wniosek składa się w dwóch  terminach:

I w m-cu  lutym  danego roku

II w m-cu sierpniu danego roku

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Decyzję  w sprawie zwrotu  podatku akcyzowego zawartego  w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego  do     produkcji    rolnej, wydaje  się  na    wniosek    producenta  w terminie  30 dni  od dnia jego złożenia.

2. Zwrotu podatku  dokonuje  się po  otrzymaniu  dotacji z budżetu państwa, przelewem  na   rachunek  bankowy   wskazany  we   wniosku  w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia  30 kwietnia – jeżeli wniosek  o zwrot  podatku  został złożony w pierwszym terminie,
  2. od dnia 1 października  do dnia  31 października – jeżeli wniosek   o zwrot podatku został złożony  w  drugim  terminie.

3. Na  przewlekłe  prowadzenie postępowania  lub bezczynność organu służy stronie  ponaglenie. Ponaglenie  wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem  Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz - Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 47, 645 64 26

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 

1.Od  decyzji  wydanej  przez organ podatkowy  służy prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Strony mogą  zrzec się prawa  do wniesienia odwołania  (oświadczenie), co spowoduje, że  decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

2. Stronom   służy prawo  do wniesienia skargi na bezczynność  lub przewlekłe  prowadzenie  postępowania do  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za  pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

3. Skargi  i  wnioski można składać do Naczelnika Wydziału  Finansowo- Budżetowego w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta  Bolesławiec  w każdy  poniedziałek w godz. 13-16.

 

VI. UWAGI:

1. Zwrot  podatku akcyzowego zawartego  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje  producentowi rolnemu.

2. Za  producenta rolnego uważa się osobę  fizyczną, osobę prawną lub  jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej, będącą  posiadaczem  gospodarstwa  rolnego w rozumieniu ustawy  o podatku rolnym.

3.Za gospodarstwo rolne  w rozumieniu  przepisów  ustawy  o podatku rolnym  uważa się  obszar gruntów  sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne  lub grunty  zadrzewione  lub zakrzewione  na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej  1 ha  lub 1 ha  przeliczeniowy, z wyjątkiem  gruntów zajętych  na prowadzenie  działalności  gospodarczej  innej  niż działalność rolnicza.

4. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również  produkcję  materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz  reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin  ozdobnych, grzybów  uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję  zwierzęcą typu  przemysłowego  fermowego oraz chów i hodowlę  ryb.

5. W przypadku, gdy  grunty gospodarstwa  rolnego stanowią  przedmiot  posiadania   samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje  posiadaczowi zależnemu.

6.W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie  wyrażona we wniosku i  nie dotyczy współmałżonków).

7.W przypadku, gdy producent  rolny podlega  wpisowi  do Krajowego Rejestru  Sądowego,  we wniosku  o zwrot podatku  akcyzowego, podaje  się   numer  z tego rejestru.

8.Wzór wniosku ustala  Rozporządzenie   Ministra  Rolnictwa i    Rozwoju Wsi w sprawie  wzoru wniosku o zwrot  podatku    akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej  i jest dostępny  na stronie  internetowej tutejszego urzędu  oraz Ministerstwa  Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

9.Kwotę zwrotu podatku  ustala się jako  iloczyn  ilości  oleju napędowego  zakupionego przez  producenta  rolnego, wynikającej  z faktur  VAT i stawki  zwrotu  podatku na 1 litr oleju napędowego,  obowiązującej w dniu  złożenia  wniosku o zwrot podatku,  w  ramach rocznego limitu.

10. Limit ustala się jako sumę:

-kwoty stanowiącej  iloczyn stawki zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego, liczby 100  oraz powierzchni  użytków  rolnych, będących  w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień  1 lutego danego roku, oraz

-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony w niosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie  uwzględnia się  gruntów  gospodarstw  rolnych, na  których  zaprzestano  produkcji rolnej oraz gruntów zajętych  na prowadzenie  działalności gospodarczej innej  niż działalność rolnicza  w   rozumieniu przepisów  o podatku rolnym.

11.  Stawkę  zwrotu podatku na 1 litr  oleju napędowego na rok  następny,  określa corocznie  Rada     Ministrów  w    drodze  rozporządzenia,  w   terminie  do    dnia  30  listopada.

12.W toku  postępowania  może  być  przeprowadzona  mediacja administracyjna.

Podstawa prawna:

- art.5   ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie  podatku  akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2018 r. w sprawie  wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466),

- art.104 i 107  ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego,

- art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-08-25 13:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 11:39:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522