☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-FB 05 Ulgi podatkowe dla osób fizycznych (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie)

KU-FB 05 Wersja z dnia 9.09.2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie.  

2. W przypadku ubiegania  się o ulgę  przez osobę fizyczną, która nie jest  przedsiębiorcą    do wniosku   należy dołączyć:

-informację  dotyczącą  sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami  potwierdzającymi  wiarygodność  przedstawionych  informacji; w tym celu  należy wypełnić  druk „Informacja  o stanie majątkowym”,  (załącznik) lub  pobrać  osobiście  w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu,

- zaświadczenia o dochodach własnych  i osób  pozostających  we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek  renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla  bezrobotnych, decyzje MOPS o otrzymanej pomocy społecznej i inne),

- kopie rachunków (prognozy, naliczenia) opłat eksploatacyjnych  za mieszkanie lub inny  zajmowany lokal, opłat za media i inne wydatki,

- opis innych posiadanych zaległości,

- dowody  potwierdzające  argumenty  zawarte we wniosku.

3. W przypadku ubiegania się  o ulgę  przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą, oprócz  informacji wskazanych wyżej, do wniosku  należy:

a.  dołączyć,

- oświadczenie, z którego   wynika    charakter    świadczonych      przez    podmiot  usług i kategorie  osób z nich  korzystających, wpływ świadczonych  usług na naruszenie  konkurencji  w wymiarze wspólnotowym, wpływ świadczonych  usług  na wymianę  handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

- zeznania o wysokości  osiągniętego dochodu  (poniesionej straty) i informacje finansowe  za      okres  3 ostatnich  lat     podatkowych, sporządzonych  zgodnie     z    przepisami o rachunkowości  w oparciu o  przyjętą  formę  rozliczenia  dochodów,

- wykaz  należności  oraz zobowiązań  publiczno-  i cywilnoprawnych  wraz ze sposobem  ich realizacji,

b. wskazać rodzaj i przeznaczenie  pomocy o jaką wnosi podmiot zgodnie z brzmieniem  art.67b § 1 Ordynacji  podatkowej, która:

- nie stanowi pomocy publicznej,

-stanowi pomoc de minimis, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,

-stanowi pomoc publiczną  ze wskazaniem art. 67b § 1 pkt 3  Ordynacji Podatkowej.

W przypadku ubiegania się o pomoc  de minimis  zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia  30.04.2004 r. o postępowaniu  w   sprawach  pomocy    publicznej     (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 743)  podmiot     ubiegający  się  o pomoc  de minimis  zobowiązany jest  do   przedstawienia  wraz z wnioskiem o udzielenie  pomocy:

- wszystkich zaświadczeń  o pomocy de minimis  oraz pomocy de minimis  w rolnictwie lub          rybołówstwie, jakie    otrzymał  w    roku,  w      którym    ubiega     się o   pomoc, oraz   w   ciągu  2 poprzedzających  go lat podatkowych, albo oświadczenia  o wielkości  tej  pomocy, otrzymanej   w tym okresie, albo oświadczenia  o nieotrzymaniu  takiej  pomocy w tym okresie,

- informacji niezbędnych do udzielenia  pomocy  de minimis, dotyczących  w szczególności  wnioskodawcy  i prowadzonej     przez   niego   działalności    gospodarczej       oraz       wielkości  i przeznaczenia pomocy publicznej  otrzymanej  w odniesieniu  do tych samych  kosztów kwalifikujących  się do objęcia  pomocą, na pokrycie których  ma być przeznaczona  pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się  na  formularzu informacji  przedstawianych  przy ubieganiu  się o pomoc de  minimis, którego wzór  określa  załącznik  do   rozporządzenia    Rady   Ministrów z   dnia   29   marca  2010 r. (Dz. U.   z    2010 r.,  Nr 53, poz. 311 z późn.  zm.) w   sprawie  zakresu    informacji  przedstawianych  przez    podmiot    ubiegający się  o pomoc  de minimis.

W przypadku  ubiegania się  o pomoc  de minimis  w rolnictwie  lub  rybołówstwie zgodnie  z art. 37 ust.2 ustawy z dnia  30.04.2004 r. o postępowaniu  w sprawach  pomocy  publicznej, podmiot ubiegający  się o pomoc  de minimis   zobowiązany  jest do  przedstawienia  wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

-  wszystkich zaświadczeń  o pomocy de minimis w rolnictwie  lub rybołówstwie oraz pomocy  de minimis jakie  otrzymał   w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  2 poprzedzających  go lat podatkowych, albo oświadczenia  o wielkości tej  pomocy   otrzymanej   w tym   okresie, albo oświadczenia  o nieotrzymaniu  takiej  pomocy w tym okresie,

- informacji  niezbędnych do udzielenia pomocy  de minimis   w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących  w szczególności  wnioskodawcy  i prowadzonej  przez niego  działalności gospodarczej  oraz wielkości i przeznaczenia  pomocy publicznej  otrzymanej  w odniesieniu  do tych samych  kosztów kwalifikujących  się  do objęcia pomocą, na  pokrycie  których ma być  przeznaczona pomoc  de minimis  w rolnictwie lub  rybołówstwie,

- informacji  wynikającej  z rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w      sprawie    informacji  składanych  przez    podmioty    ubiegające  się o    pomoc de minimis  w rolnictwie  lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz.810).

W przypadku ubiegania się  o pomoc inną  niż de minimis  lub pomoc  de    minimis  w rolnictwie  lub rybołówstwie) konieczne jest wskazanie:

- przeznaczenia  pomocy, o którą Strona  się  ubiega  zgodnie z katalogiem wynikającym z art.67 b  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej,

- przedstawienie  informacji dotyczących wnioskodawcy  i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji  o otrzymanej  pomocy publicznej, zawierających   w szczególności     wskazania  dnia  i podstawy  prawnej  jej udzielenia, formy i   przeznaczenia, albo    oświadczenia  o nieotrzymaniu  pomocy  zgodnie z §2  ust.2 rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia  29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych  przez podmiot  ubiegający się o pomoc inną  niż  de minimis  lub pomoc de minis w rolnictwie  lub rybołówstwie na  formularzu informacji przedstawianych  przy  ubieganiu się o pomoc inną  niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc   de minimis lub  pomoc  de minimis  w rolnictwie  lub  rybołówstwie, którego wzór określa  załącznik  nr 1 do powołanego rozporządzenia  (Dz. U. z 2010 r. Nr 53. poz. 312 z późn. zm.).

II. OPŁATY:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia postępowania i zebrania dowodów w ciągu dwóch miesięcy. Do ww. terminów nie wlicza się terminów wyznaczonych do dokonania określonych czynności.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz tel. 75 645 64 24

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

Rodzaje  ulg  o jakie  można się ubiegać:

-odroczenie terminu płatności  podatku lub  rozłożenia  zapłaty podatku na raty,

-odroczenia  lub rozłożenia  na raty zapłaty zaległości  podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych  w terminie zaliczek  na podatek,

-umorzenie  w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub  opłaty  prolongacyjnej.

Decyzje wydawane są po zbadaniu, czy spełnione zostały przesłanki wymienione w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, tj. po ustaleniu czy występuje w sprawie ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Na podstawie  Uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XVI/124/07 z   dnia    28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej, od  1 stycznia 2008 r. obowiązuje  opłata  prolongacyjna.

   W przypadku udzielenia  ulgi w postaci odroczenia  terminu płatności lub rozłożenia zapłaty podatku  na raty czy odroczenia  lub rozłożenia  zapłaty zaległości  podatkowej wraz z odsetkami, organ nalicza  opłatę  prolongacyjną  zgodnie z przepisami § 11 i  § 12  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a  także   zakresu  informacji, które   muszą    być     zawarte     w    rachunkach (Dz. U. z 2021 r., poz. 703).

Podstawa prawna:

- art. 207, art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

- Uchwała Rady Miasta Bolesławiec Nr XVI/124/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej,

- art. 37 ust.1, 2 i 5  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu  w sprawach dotyczących  pomocy  publicznej.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-09-09)
Udostępnił:
Biniek Oktawian
(2017-06-27 12:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Biniek Oktawian
(2021-09-10 10:02:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522