☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 01 Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskic

KU-SO 01 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego przez obywatela polskiego- zameldowanie na pobyt stały  lub czasowy

WYMAGANE DOKUMENTY:    

 1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.
 2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje   własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.  
 • Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone  (wraz z dowodem opłaty –jeżeli jest obowiązkowa).
 • Przy zgłoszeniu pobytu małoletniego z jednym z rodziców – zgodne oświadczenia rodziców lub postanowienie sądu rodzinnego.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy - jeżeli wystąpi o nie strona.
 • Do wglądu:                                                                                                                                                         
 • dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna , wypis z księgi wieczystej).

   Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.gov-pl

II.   OPŁATY

 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.                               
 • za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy  17 zł. ( z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).         

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się :
  • z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,
  • na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.
 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 3. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest  szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
 4. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542 i 75 6456544.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzi-nach   pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy (dłuższy niż 3 miesiące) najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy właściwym na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

3.  Za osobę  nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4.  Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Zameldowanie pod nowym adresem w Bolesławcu jest równoczesne z wymeldowaniem z dotychczasowego adresu (tzw. przemeldowanie). Równocześnie z zameldowaniem w Bolesławcu można się wymeldować z pobytu stałego w innej miejscowości i pobytu czasowego w Bolesławcu.

5.  Zameldowania dzieci obywateli polskich zamieszkałych na terytorium RP, urodzonych na terytorium RP, dokonuje kierownik USC sporządzający akt urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo z tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

6.  Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (rozporządzenie Ministra Obrony  Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – Dz.U. z 2015 r., poz. 1114),

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U. z 2015 r. poz.1852)
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459),
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. .z 2016 r., poz. 1827),
 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.).

 

 

  

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-07-21 08:44:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:05:38)
 
 
ilość odwiedzin: 4370560

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X