Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 23.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 05 Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną

Zameldowanie na pobyt stały  lub pobyt czasowy  decyzją administracyjną

KU-05 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

             - jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić ( kopie należy dołączyć do wniosku),    

             - dowód osobisty lub paszport,   

 • pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem wpłaty opłaty (jeżeli jest należna)

 

   Druk zgłoszenia  i podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 • Wydziale Spraw Obywatelskich ( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej. 

 Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. (z wyjątkiem zwolnień wynikających  z ustawy)

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.
 • Załatwienie nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
 • Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich  pok .205 (II piętro – wieżowiec) tel.75 6456542, 75 6456544.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzi-nach   pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.   

VI. UWAGI:

 1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 30 dni   jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy.
 2. Organ administracyjny może zameldować na pobyt stały lub czasowy decyzją  administracyjną osobę, która faktycznie mieszka w danym lokalu a wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel  nie chce potwierdzić faktu pobytu tej  osoby w lokalu.
 3. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do   ich   uzupełnienia.

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U.  z 2015 r. poz.1852)
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257),
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459),
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827),
 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.).

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-03 12:50:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:06:17)
 
 
ilość odwiedzin: 4029132

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X