Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 19.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 06 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego  lub pobytu czasowego 

KU- SO 06 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu,
 • kserokopia  dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu),
 • pełnomocnictwo,

   Druk podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 • Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł.
Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej. 

Za pełnomocnictwo – 17

 Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.
 2. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż  w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż  w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest  w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie  i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich  pok . 205 (II piętro – wieżowiec) tel. 756456542, 756456544.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach   pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego  i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do   ich   uzupełnienia.
 3. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257.),
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827),
 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.).

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-03 13:14:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:06:25)
 
 
ilość odwiedzin: 4022690

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X