☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Grafika zawierająca herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 11 Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 11Wersja z dnia 25.07.2018r.

Udostępnianie danych  z Rejestru Dowodów Osobistych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia).

 

Druki można otrzymać :

  • w  Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter tel.756456525)                                                   
  • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
  • na stronie internetowej https:/obywatel.gov.pl/dokumenty

II.   OPŁATY

1.         Opłata  za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji) przed  złożeniem wniosku.

2.         Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa -17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji), przed złożeniem pełnomocnictwa

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.  Wniosek  o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się do dowolnego organu gminy..

2.         Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

3.   Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych.

W wyniku tego działania organ:

- wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,

- udostępnia dane  w ciągu 7-miu dni, jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny,

- wydaje decyzję odmowną  jeżeli wynik sprawdzenia jest negatywny. Decyzja  zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony,  o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

4.   Doręczenie (w zależności od   żądania wnioskodawcy ) następuje;

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

1.   Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

2.   Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

3.   Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

4.   Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 

1.W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek .

2.Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3.Do nieodpłatnego korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

-           organy prokuratury;

-           organy Policji;

-           Komendant Główny Straży Granicznej;

-           Komendant Straży Marszałkowskiej;

-           Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

-           Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

-           organy Krajowej Administracji Skarbowej;

-           Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

-           Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

-           Szef Agencji Wywiadu;

-           Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

-           Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

-           sądy.

4.   Innym podmiotom  udostępnia się dane jednostkowe - jeżeli:

a)  wykażą w tym interes prawny, lub

b)  wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Dane te udostępnia się odpłatnie z wyjątkiem podmiotów realizującym zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

Ad a) Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bez-pośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku.

Ad b) Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji. Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie. Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

5.  Każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po zalogowaniu się na stronie https://obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego i wskazaniu serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 r. poz. 1494 ze zm.)

2.rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1604)

3.rozporządzenie rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi( Dz.U. z 2016 r.poz.319),

4.ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)

5.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.),

6.ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.1302),

7.ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

 

 

 

 

 

               

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-07-25)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2018-07-26 07:47:33)
 
 
liczba odwiedzin: 5594403

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X