Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 19.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 11 Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 11 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Udostępnianie danych  z Rejestru Dowodów Osobistych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk zawiadomienia można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).

Za udzielenie pełnomocnictwa -17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230 lub dokonać płatności kartą na  miejscu (bez opłat i prowizji). 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 1.  Udostępnienie danych – wydanie zaświadczenia do 7-miu dni. Odbiór osobisty,  za pośrednictwem  poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) termin załatwienia sprawy (wydanie decyzji) – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych , nie później niż  w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony,  o czym organ zawiadamia strony ii wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544, 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie),  co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach  pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13.

VI. UWAGI:

 1. Organy gmin dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym  w zakresie posiadanego dostępu.
 2. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek .
 3. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  • Do nieodpłatnego korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione: organy prokuratury;
  • organy Policji;
  • Komendant Główny Straży Granicznej;
  • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organy Służby Celnej;
  • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Szef Agencji Wywiadu;
  • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  • wywiad skarbowy;
  • sądy.
 4. Innym podmiotom  udostępnia się dane jednostkowe - jeżeli:

a)  wykażą w tym interes prawny, lub

b)  wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Dane te udostępnia się odpłatnie z wyjątkiem podmiotów realizującym zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

5.Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6.Każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po zalogowaniu się na stronie https://obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego i wskazaniu serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016 r. poz. 391)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu  postępowania i trybu  postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015, poz.212),
 3.  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257),
 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.).
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 319),
 6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)

 

 

 

 

 

 

               

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 11:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:07:07)
 
 
ilość odwiedzin: 4022682

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X