Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Poniedziałek 25.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 07 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

KU-SO 07 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

KU-SO 07 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY

   Druk wniosku można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich( wieżowiec – II piętro, pok. 204)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
II.   OPŁATY

Opłata  za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214

Opłatą za udzielenie pełnomocnictwa -17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Udostępnienie danych - wydanie zaświadczenia do 7-miu dni – odbiór osobisty,  za pośrednictwem  poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony  o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłka poleconą za pośrednictwem poczty.
 3. Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542, 75 6456544.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się bezpłatnie następującym podmiotom :
 • organom administracji publicznej, sadom, prokuraturze;
 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • Służbie Więziennej,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego;
 •  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służbie Celnej;
 • Żandarmerii Wojskowej;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Biuru Ochrony Rządu;
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
 • Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • organom wyborczym;
 • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

2.   Dane z w/w rejestrów mogą być udostępnione (odpłatnie- opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku):

 • osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny (zwolnione od opłaty jest udostępnienie danych niezbędnych do sporządzenia aktu dziedziczenia),
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej  jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których te dane dotyczą,
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą interes faktyczny  w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody ( przeprowadzane jest specjalne postępowanie w tej sprawie).

Dane te udostępnia się odpłatnie z wyjątkiem podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec, udostępnia jedynie dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, zawierających dane osób zameldowanych w Bolesławcu (aktualne i historyczne).
 2. Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych.
 3. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,  na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Odmowa udostępnienia danych jednostkowych następuje w drodze decyzji (jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46 ustawy).
 5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 października  2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (…)oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  (Dz.U. z 2016 r. poz.836
 3.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców…(Dz.U . z 2015 r. poz. 1388), 
 4.  ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257),
 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.).

 

 

 
 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 08:19:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:06:37)
 
 
ilość odwiedzin: 4033839

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X