☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 12 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 12 Wersja z dnia 25.07.2018r.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełniony "Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym”
  • dowód dokonania opłaty (jeżeli  wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia),
  • przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne - dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.),
  • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia).

   Druk zawiadomienia można otrzymać :

  • w  Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter tel.756456525)                                                   
  • w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl
  • na stronie internetowej (wniosek) https:/obywatel.gov.pl/dokumenty

II.   OPŁATY

1.Opłata  za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 31 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214 przed złożeniem wniosku.

2.Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa -17 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230 przed złożeniem pełnomocnictwa.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Wniosek  o udostępnienie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistej składa się do dowolnego organu gminy lub konsula.

2.Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

3.Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych.

W wyniku tego działania, organ:

- wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne (nie uzupełnienie braku w terminie  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia),

- udostępnia dane  w ciągu 7-miu dni, jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny,

- wydaje decyzję odmowną  jeżeli wynik sprawdzenia jest negatywny. Decyzja  zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony,  o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

4.Doręczenie (w zależności od   żądania wnioskodawcy ) następuje;

- w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),

- w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,

- w formie dokumentu elektronicznego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

1.Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

2.Na przewlekłe załatwienie sprawy lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

3.Stronom służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

4.Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 

1.Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi, będącymi w ich posiadaniu.

2.Do nieodpłatnego uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

-           organy prokuratury;

-           organy Policji;

-           Komendant Główny Straży Granicznej;

-           Komendant Straży Marszałkowskiej;

-           Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

-           Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

-           organy Krajowej Administracji Skarbowej;

-           Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

-           Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

-           Szef Agencji Wywiadu;

-           Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

-           Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

-           sądy.

3.Do odpłatnego uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są  inne podmioty jeżeli wykażą w tym interes prawny. Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem wniosku.

4. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po zalogowaniu się na stronie https://obywatel.gov.pl za pomocą profilu zaufanego i wskazaniu serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 r. poz. 1494 ze zm.)

2)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1604)

3)rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych  z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2016 r. poz.319),

4)ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)

5)ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.),

6)ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.1302),

7)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2018-07-25)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 12:26:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2018-07-26 07:47:44)
 
 
ilość odwiedzin: 5495319

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X