Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 12 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 12 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

   Druk zawiadomienia można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

Za udostępnienie dokumentacji zwianej z dokumentami osobistymi - 31 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 881020 2137 0000 9402 0046 4214 lub dokonać płatności kartą na  miejscu (bez opłat i prowizji). 

Za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 90020046 4230  lub dokonać płatności kartą na  miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Udostępnienie danych – wydanie zaświadczenia do 7-miu dni – odbiór osobisty, za pośrednictwem  poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Decyzja o odmowie udostępnienia danych. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż  w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony ii wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłka poleconą za pośrednictwem poczty.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456544, 75 6456542.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje , że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu. Dokumentacja jednostkowa jest to dokumentacja związana z jednym dowodem.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 3. Do nieodpłatnego uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
  • organy prokuratury;
  • organy Policji;
  • Komendant Główny Straży Granicznej;
  • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organy Służby Celnej;
  • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Szef Agencji Wywiadu;
  • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  • wywiad skarbowy;
  • sądy;
  • inne podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych.  
 4. Innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie jeżeli wykażą interes prawny.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016 r. poz. 391)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu  postępowania i trybu  postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015, poz.212),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.).
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 319),
 6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  ( Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-04 12:26:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:07:18)
 
 
ilość odwiedzin: 4024052

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X