☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU - 54 Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Urząd Miasta Bolesławiec   

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 54

Wersja z dnia  01.06.2017 r

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach

detalicznych i gastronomicznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec ;
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.);

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta – Plac  Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter,  tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64- 90;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Opłata

Rodzaj alkoholu

Kto wnosi opłatę

525 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł

525 zł

od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa)

przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w poprzednim roku

do 4,5% alkoholu oraz piwo

przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż    37 500 zł

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w poprzednim roku

od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa)

przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż   37 500 zł

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w poprzednim roku

powyżej 18% alkoholu

przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż   77 000 zł

 

 

 1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 2. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 3. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, dokonuje się opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 4. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec. za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich,Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok.702, 713, tel. 75 645-64-90.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

         Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za poś-rednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od wydania opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich.
 3. W toku postepowania może być przeprowadzona mediacja administracyjna.

Podstawa prawna:

 1. Art. 18 ust. 1-6, art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487),
 2. uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 200),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. , poz. 23 ze zm.)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 11:14:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 13:51:30)
 
 
ilość odwiedzin: 4370394

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X