☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Gmina Miejska Bolesławiec

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 02 Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 02 Wersja z dnia 10.07.2017 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

WYMAGANE DOKUMENTY:    

 1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie  danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.
 2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.
 • Pełnomocnictwo udzielone na piśmie - jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy   – jeżeli wystąpi o nie strona.
 • Do wglądu:                                                                                                                                                           
 1. oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej),
 2. ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały lub  czasowy,
 3. ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej przedstawia członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący  zameldowania na pobyt stały lub czasowy .
 4. w zależności od sytuacji - karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; dokument "zgoda na pobyt tolerowany"; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany przedstawia nie wymieniony w pkt.2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały,
 5. w zależności od sytuacji – wiza; dokument podróży z umieszczonym w nim odciskiem stempla, który potwierdza złożenie wniosku  o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy lub udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; dokument podróży; tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; karta pobytu; dokument "zgoda na pobyt tolerowany"; zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - przedstawia nie wymieniony w pkt.2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy.

  Druki  można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525)
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro, pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.                               
 • za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy  17 zł. (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą  na miejscu (bez opłat i prowizji).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:
 • z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,
 • na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.
 1. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji, która zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 2. Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy  termin załatwienia sprawy.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 205 (II piętro-wieżowiec) tel. 75 6456542, 75 6456544

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednic-twem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie), co spowoduje że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzi- nach   pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
 2. Obywatel Unii Europejskiej  i członek rodziny obywatela Unii Europejskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 3. Cudzoziemiec jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia (z wyjątkiem sytuacji , gdy ich pobyt w RP nie przekracza 14 dni), licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany okres pobytu czasowego nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium RP.
 4. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy właściwym na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
 5. Za osobę  nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Zameldowanie pod nowym adresem w Bolesławcu jest równoczesne z wymeldowaniem z dotychczasowego adresu (tzw. przemeldowanie). Równocześnie z zameldowaniem w Bolesławcu można się wymeldować z pobytu stałego w innej miejscowości i pobytu czasowego w Bolesławcu.
 7. Cudzoziemiec niebędący obywatelem lub członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz.657),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U.  z 2015 r. poz.1852)
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459),
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827),
 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz.718 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-07-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-07-21 13:29:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Rutyna
(2018-05-18 13:05:47)
 
 
ilość odwiedzin: 4376472

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X