☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 59 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 59

Wersja z dnia 01.06.2017 r.

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

 • oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności ;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • kserokopia orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim;
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:
  • spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska oraz za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności.

 Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter; tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
 •  w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz, J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

Opłata za czynności administracyjne wnoszona przed odbiorem licencji - za udzielenie licencji na okres:

 • od 2 - 15 lat – 200 zł,
 • powyżej 15 – 30 lat – 250 zł,
 • powyżej 30 – 50 lat – 300 zł.

Opłatę uiszcza się na rachunek

Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Odbiór licencji odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z licencji.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec,  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich.
 2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja administracyjna.

Podstawa prawna:

 1. Art. 5 ust. 1-3, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 39a ust. 1 pkt 1-4, art. 40 pkt 1, art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907)  
 2. § 2 ust. 1 pkt 1 i § 26 Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 3. Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 12:42:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2020-09-18 09:57:42)
 
 
liczba odwiedzin: 5599544

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X