Zarządzenia Prezydenta Miasta 2023 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2023 r. numery 1-50
Nr Data W sprawie Typ pliku
1/2023 02.01.2023

w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Urzędu Miasta Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 64/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 marca 2024 r. oraz zarządzeniem nr 137/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2024 r.

pdf
2/2023 02.01.2023

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

utraciło moc zarządzeniem nr 33/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2023 r. 

pdf
3/2023 02.01.2023 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pdf
4/2023 02.01.2023 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pdf
5/2023 05.01.2023 w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2023 r. pdf
6/2023 11.01.2023 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. pdf
7/2023 11.01.2023

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 4/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 stycznia 2024 r.

pdf
8/2023 11.01.2023 w sprawie powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec określonych spraw gminy w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
9/2023 11.01.2023

w sprawie powierzenia II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec określonych spraw gminy w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 111/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2024 r.

pdf
10/2023 16.01.2023 w sprawie powołania stałego składu Komisji Przetargowej pdf
11/2023 16.01.2023 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2023-2025 pdf
12/2023 16.01.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
13/2023 16.01.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości udział wynoszący 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 2 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ul. Zygmunta Augusta 13A wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych pdf
14/2023 18.01.2023

w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok

zmieniono zarządzeniem nr 80/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 120/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz zmieniono zarządzeniem nr 246/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2023 r.

pdf
15/2023 19.01.2023

w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 35/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2024 r.

pdf
16/2023 23.01.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych pdf
17/2023 26.01.2023 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. pdf
18/2023 30.01.2023 w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Kubika 9 w Bolesławcu pdf
19/2023 30.01.2023

w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Sierpnia 80 4/6 w Bolesławcu

zmieniono zarządzeniem nr 43/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 marca 2023 r.

pdf
20/2023 31.01.2023 w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Fryderyka Chopina 4 w Bolesławcu pdf
21/2023 31.01.2023 w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18 w Bolesławcu pdf
22/2023 31.01.2023 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów pdf
23/2023 31.01.2023 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły. pdf
24/2023 31.01.2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec pdf
25/2023 31.01.2023 zmieniające zarządzenie Nr 235/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
26/2023 01.02.2023 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
27/2023 07.02.2023 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. pdf
28/2023 07.02.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2021 r. Prezydenta Miasta Bolesławiec dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
29/2023 07.02.2023 w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia najemców lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Bolesławiec w budynkach mieszkalnych przy ul. Zwycięstwa (działka numer 80/14 obręb XII) w Bolesławcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego pdf
30/2023 14.02.2023

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 5/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 stycznia 2024 r.

pdf
31/2023 15.02.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
32/2023 16.02.2023

w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 28/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 lutego 2024 r.

pdf
33/2023 16.02.2023

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.1.2023.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2023 r. stwierdzające nieważność w części zarządzenia nr 33/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek.

utraciło moc zarządzeniem nr 323/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2023 r. 

pdf
34/2023 17.02.2023 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.  
35/2023 17.02.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 292/2011 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pdf
36/2023 17.02.2023

w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Straży Miejskiej w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 15/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2024 r. 

pdf
37/2023 17.02.2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych pdf
38/2023 17.02.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
39/2023 27.02.2023 w sprawie przekazania środków trwałych oraz wyposażenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
40/2023 28.02.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
41/2023 28.02.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 14 zlokalizowanego w budynku nr 30/32 przy ul. Sierpnia'80 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
42/2023 06.03.2023 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu pdf
43/2023 06.03.2023 zmieniające zarządzenie nr 19/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Sierpnia 80 4/6 w Bolesławcu pdf
44/2023 09.03.2023 w sprawie zgody na wykorzystanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pdf
45/2023 09.03.2023 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 186/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
46/2023 13.03.2023 w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego nieruchomości, położonej w obrębie: nr 0003 Bolesławiec-3 pdf
47/2023 14.03.2023 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. pdf
48/2023 20.03.2023 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok pdf
49/2023 21.03.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako dz. gruntu: nr 105/3, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej (obręb - 0008) zabudowanej pięcioma budynkami sklasyfikowanymi jako pozostałe budynki niemieszkalne posadowionymi w zabudowie szeregowej. pdf
50/2023 21.03.2023 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. gruntu nr 36/7 , zlokalizowanej przy ul. Bobrowej (obręb - 0008) zabudowanej budynkiem transportu i łączności – garażem pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2023-01-04)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2023-01-04 09:55:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2024-05-29 14:26:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki