Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 1-50
Nr Data W sprawie Typ pliku
1/2022 03.01.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

utraciło moc zarządzeniem nr 205/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2022 r.

pdf
2/2022 05.01.2022 w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2022 r. pdf
3/2022 05.01.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Rozbiórka budynku dawnej garncarni w ramach zadania pn.: Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" pdf
4/2022 05.01.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 186/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
5/2022 05.01.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Województwa Dolnośląskiego, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
6/2022 05.01.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Województwa Dolnośląskiego, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
7/2022 12.01.2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do miejskich przedszkoli i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec pdf
8/2022 13.01.2022

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

pdf
9/2022 13.01.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
10/2022 17.01.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
11/2022 18.01.2022 w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
12/2022 18.01.2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Miejską Bolesławiec pożyczki dla organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy pdf
13/2022 18.01.2022 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2022 roku" pdf
14/2022 18.01.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
15/2022 18.01.2022

w sprawie ogłoszenia podstawowych kwot dotacji na 2022 rok

zmieniono zarządzeniem nr 124/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 181/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem nr 278/2022 z dnia 31 października 2022 r.

pdf
16/2022 19.01.2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2003 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu pdf
17/2022 20.01.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Bolesławcu oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Bolesławcu pdf
18/2022 20.01.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
19/2022 25.01.2022 w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Bolesławiec pożyczki dla organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy pdf
20/2022 28.01.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
21/2022 31.01.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bolesławiec, w ramach projektu p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego" pdf
22/2022 31.01.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
23/2022 31.01.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
24/2022 31.01.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
25/2022 31.01.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
26/2022 31.01.2022

w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku

zmieniono zarządzeniem nr 197/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 lipca 2022 r.

pdf
27/2022 07.02.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
28/2022 08.02.2022 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 398/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw Gminy Miejskiej Bolesławiec w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
29/2022 08.02.2022 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 234/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta pdf
30/2022 08.02.2022 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 68/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu kryzysowego do spraw zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w mieście Bolesławiec  
31/2022 14.02.2022 w sprawie powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec wykonywania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec na czas określony pdf
32/2022 14.02.2022

w sprawie zmiany zarządzenia nr 187/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia spraw I Zastępcy Prezydenta Miasta

utraciło moc zarządzeniem nr 8/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 stycznia 2023 r.

pdf
33/2022 14.02.2022

w sprawie zmiany zarządzenia nr 190/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie powierzenia spraw II Zastępcy Prezydenta Miasta

utraciło moc zarządzeniem nr 9/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 stycznia 2023 r.

pdf
34/2022 14.02.2022

w sprawie wyznaczenia II Zastępcy Prezydenta Miasta jako osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 103/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 kwietnia 2022 r.

pdf
35/2022 14.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 291/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dna 15 września 2020 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec wykonywania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec na czas usprawiedliwionej nieobecności I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec i II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
36/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 157/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1211/5, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej-Bażantowej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
37/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 268/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1212/5, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej-Skowronkowej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
38/2022 16.02.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10

utraciło moc zarządzeniem nr 229/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.

pdf
39/2022 16.02.2022 w sprawie połączenia lokali mieszkalnych nr 3 i nr 4 w jeden lokal w nieruchomości przy ul. Wybickiego nr 3 w Bolesławcu pdf
40/2022 16.02.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
41/2022 16.02.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
42/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 373/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w obrębie: nr 0012 Bolesławiec-12 na rzecz Powiatu Bolesławieckiego pdf
43/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 264/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1212/1, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej-Bażantowej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
44/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 265/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1212/2, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
45/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 266/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1212/3, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
46/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 267/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1212/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Ptasiej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
47/2022 16.02.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 292/2011 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pdf
48/2022 16.02.2022 w sprawie nabycia na odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym nr 7 przy ul. Spółdzielczej w Bolesławcu oraz udziału we współwłasności w nieruchomości wspólnej, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy w części 0,39% wyliczonej proporcjonalnie do powierzchni lokalu mieszkalnego i całego budynku oraz w tej samej części prawo własności nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek pdf
49/2022 17.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 320/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
50/2022 17.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 351/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-01-03)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-01-05 14:10:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-07-21 08:58:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki