Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 151-200
Nr Data W sprawie Typ pliku
151/2022 01.06.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu" pdf
152/2022 06.06.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Karola Miarki Nr 13 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
153/2022 06.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
154/2022 06.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec na rzecz „Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu pdf
155/2022 06.06.2022 zmieniające Zarządzenie nr 382/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz czynszu za najem lokali użytkowych, będących w zasobie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, obowiązujących w 2022 roku pdf
156/2022 06.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
157/2022 06.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
158/2022 06.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
159/2022 07.06.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
160/2022 08.06.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu pdf
161/2022 09.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
162/2022 09.06.2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych pdf
163/2022 13.06.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
164/2022 14.06.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
165/2022 14.06.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Polnej Nr 2a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
166/2022 14.06.2022 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec prawa własności gruntu pdf
167/2022 20.06.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
168/2022 20.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
169/2022 20.06.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
170/2022 20.06.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu - w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi pdf
171/2022 21.06.2022 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 186/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
172/2022 22.06.2022 w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku pdf
173/2022 22.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
174/2022 22.06.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
175/2022 24.06.2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu pdf
176/2022 24.06.2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pdf
177/2022 24.06.2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu pdf
178/2022 24.06.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Michała Kutuzowa w Bolesławcu pdf
179/2022 24.06.2022

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 26/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2023 r.

pdf
180/2022 28.06.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Wykonywanie usług dozoru fizycznego – stacjonarnego w obiektach Urzędu Miasta Bolesławiec: w biurowcu przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 i w ratuszu przy ul. Rynek 41 oraz wykonywanie usługi monitoringu Biura Obsługi Interesanta w budynku ratusza przy ul. Rynek 41" pdf
181/2022 30.06.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok pdf
182/2022 30.06.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
183/2022 01.07.2022

zmieniające zarządzenie nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 192/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2023 r.

pdf
184/2022 05.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
185/2022 05.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
186/2022 05.07.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Przebudowa szlaku turystycznego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu w ramach zadania „Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa” pdf
187/2022 05.07.2022

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z dwoma budynkami niemieszkalnymi na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku nr 39 przy ul. Lubańskiej

zmieniono zarządzeniem nr 239/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 października 2023 r.

pdf
188/2022 08.07.2022 w sprawie ustalenia procedury utrzymania efektów projektu grantowego pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pdf
189/2022 11.07.2022 w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na tymczasowe pomieszczenia pdf
190/2022 12.07.2022 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie pdf
191/2022 15.07.2022 w sprawie określenia zasad przyznania nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec dla absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2021/2022 pdf
192/2022 15.07.2022 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pdf
193/2022 15.07.2022 w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt pod nazwą „Cyfrowa Gmina” - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” , stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec na rzecz uczestników tego projektu pdf
194/2022 18.07.2022 w sprawie odwołania Pani Zenony Słobodzian ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 38 c w Bolesławcu pdf
195/2022 18.07.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 38 c w Bolesławcu pdf
196/2022 18.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. pdf
197/2022 19.07.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania środków trwałych oraz sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku. pdf
198/2022 19.07.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu. pdf
199/2022 19.07.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe w Bolesławcu. pdf
200/2022 18.07.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Modernizacji 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5.. pdf
Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-06-07 10:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-10-19 15:19:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki