Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2021

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2021 r. numery 351-399
Nr Data W sprawie Typ pliku
351/2021 19.11.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 50/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2022 r.

pdf
352/2021 19.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Bolesławiec oraz wysokości opłat za jej udostępnianie pdf
353/2021 19.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1a/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych pdf
354/2021 19.11.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 51/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2022 r.

pdf
355/2021 22.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miasta Bolesławiec w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r." pdf
356/2021 22.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla dzieci z miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu" pdf
357/2021 22.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości obiektów Urzędu Miasta Bolesławiec: ratusza przy ul. Rynek 41 oraz biurowca przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu" pdf
358/2021 22.11.2021 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pdf
359/2021 24.11.2021 w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
360/2021 29.11.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
361/2021 30.11.2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

utraciło moc zarządzeniem nr 387/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2021 r. 

pdf
362/2021 30.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 256/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
363/2021 30.11.2021 w sprawie wydłużenia naboru prac do XII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami pdf
364/2021 01.12.2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
365/2021 01.12.2021 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec w użyczenie na okres 5 lat pdf
366/2021 02.12.2021

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego

utraciło moc zarządzeniem nr 206/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 września 2023 r. 

pdf
367/2021 02.12.2021

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego

utraciło moc zarządzeniem nr 205/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 września 2023 r. 

pdf
368/2021 02.12.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
369/2021 02.12.2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec prawa własności gruntu pdf
370/2021 02.12.2021 w sprawie powołania Kapituły opiniującej wnioski w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec" pdf
371/2021 02.12.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą "Najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Bolesławcu" pdf
372/2021 03.12.2021

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

utraciło moc zarządzeniem nr 205/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2022 r.

pdf
373/2021 03.12.2021

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w obrębie: nr 0012 Bolesławiec-12 na rzecz Powiatu Bolesławieckiego

zmieniono zarządzeniem nr 42/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2022 r.

pdf
374/2021 07.12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec - w drodze bezprzetargowej pdf
375/2021 07.12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec- w drodze bezprzetargowej pdf
376/2021 07.12.2021 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminy Bolesławiec pdf
377/2021 08.12.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
378/2021 10.12.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
379/2021 13.12.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych" pdf
380/2021 15.12.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 52/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2022 r.

pdf
381/2021 21.12.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
382/2021 21.12.2021

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz czynszu za najem lokali użytkowych, będących w zasobie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, obowiązujących w 2022 roku

zmieniono zarządzeniem nr 155/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 czerwca 2022 r.

pdf
383/2021 21.12.2021 w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
384/2021 21.12.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
385/2021 21.12.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu - w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi" pdf
386/2021 21.12.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu - I etap" pdf
387/2021 21.12.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pdf
388/2021 23.12.2021 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pdf
389/2021 29.12.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
390/2021 29.12.2021

w sprawie określenia zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 112/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 245/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 września 2022 r.

utraciło moc zarządzeniem nr 132/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2023 r.

pdf
391/2021 29.12.2021

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

zmieniono zarządzeniem nr 256/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 września 2022 r. oraz zarządzeniem nr 346/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2022 r.

utraciło moc zarządzeniem nr 156/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 lipca 2023 r.

pdf
392/2021 29.12.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 292/2011 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pdf
393/2021 29.12.2021 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pdf
394/2021 29.12.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania keyboardów Szkole Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu do nauki gry w ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki uzależnień pt. „Sport to zdrowie, a zdrowie to szczęście”, zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 pdf
395/2021 29.12.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Matejki w Bolesławcu oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu pdf
396/2021 29.12.2021

w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 192/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2023 r.

pdf
397/2021 29.12.2021

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Sekretarza Miasta pod jego nieobecność oraz określenia zakresu spraw prowadzonych w ramach zastępstwa

utraciło moc zarządzeniem nr 121/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2023 r. 

pdf
398/2021 31.12.2021 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
399/2021 31.12.2021 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Straży Miejskiej w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2021-11-30)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2021-11-30 14:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-09-25 07:37:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki