Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 251-300

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 251-300
Nr Data W sprawie Typ pliku
251/2022 26.09.2022 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie pdf
252/2022 26.09.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
253/2022 26.09.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sierpnia'80 Nr 19/20 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
254/2022 28.09.2022 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od osoby fizycznej na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec prawa własności gruntu pdf
255/2022 30.09.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
256/2022 30.09.2022 zmieniające zarządzenie Nr 391/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości pdf
257/2022 30.09.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
258/2022 03.10.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w 2022 roku" pdf
259/2022 05.10.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Teatralnej Nr 3 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
260/2022 05.10.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wybickiego Nr 5 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
261/2022 05.10.2022 w sprawie przekwalifikowania tymczasowych pomieszczeń na lokale mieszkalne pdf
262/2022 10.10.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu" pdf
263/2022 12.10.2022 w sprawie udostępnienia infrastruktury światłowodowej pdf
264/2022 12.10.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Miasta Bolesławiec w ramach zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych" pdf
265/2022 14.10.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Remont drogi - łącznik pomiędzy ul. Zabobrze, a ul. Fildorfa Nila-DK94 (dz. nr 81, 70 obr. 6) w Bolesławcu wraz z remontem/przebudową zjazdu na drogę krajową nr 94 , w ramach zadania „Remont ul. Zabobrze od Hanoi" pdf
266/2022 14.10.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
267/2022 19.10.2022 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 186/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
268/2022 19.10.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
269/2022 20.10.2022 w sprawie planu kontroli, w 2022 roku, dotyczących realizacji obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych pdf
270/2022 21.10.2022 w sprawie w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
271/2022 24.10.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławc pdf
272/2022 24.10.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu pdf
273/2022 24.10.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla rozbiórki budynku dawnej garncarni w ramach zadania pn.: Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" pdf
274/2022 24.10.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Adaptacja budynku Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na Centrum Dawnych Technik Garncarskich w ramach zadania pn.: Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis" pdf
275/2022 24.10.2022 w sprawie częściowego zniesienia prawa współwłasności budynku i gruntu oraz zmiany wysokości udziałów w prawie współwłasności budynku i współwłasności gruntu związanych z własnością lokali - w związku z adaptacją części powierzchni strychowej przez właściciela lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Wróblewskiego Nr 6d w Bolesławcu pdf
276/2022 24.10.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
277/2022 24.10.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
278/2022 31.10.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok pdf
279/2022 02.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
280/2022 02.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako dz. gruntu nr 36/7 , zlokalizowanej przy ul. Bobrowej (obręb - 0008) zabudowanej budynkiem garażowym pdf
281/2022 02.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
282/2022 02.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokalu użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego , tj. udziału 1/2 w prawie własności dz. nr 729 (obręb - 0009), położonego przy ul. Komuny Paryskiej pdf
283/2022 02.11.2022 w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
284/2022 03.11.2022 zmieniające Zarządzenie Nr 323/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących najmu i użyczenia pomieszczeń w miejskich jednostkach oświatowych pdf
285/2022 04.11.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Kontrola wnoszenia opłat w strefie płatnego parkowania w Bolesławcu" pdf
286/2022 04.11.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych" pdf
287/2022 04.11.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
288/2022 04.11.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
289/2022 04.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec- w drodze bezprzetargowej pdf
290/2022 04.11.2022 w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności pdf
291/2022 04.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec - w drodze bezprzetargowej pdf
292/2022 04.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
293/2022 07.11.2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych pdf
294/2022 07.11.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
295/2022 09.11.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
296/2022 14.11.2022 w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
297/2022 14.11.2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2023 r. pdf
298/2022 14.11.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla dzieci z miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu" pdf
299/2022 15.11.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pdf
300/2022 15.11.2022 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-09-26)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-09-26 14:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-11-24 13:43:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki